Skydd mot olyckor

Träffa männa Köpenhamn Ungdom 21 barnmöte

Det växande behovet av välutbildad arbetskraft och det allmänna kravet pa bättre utbildning åt fler skapar tillsammans den drivkraft, som nu gör en omfattande kapacitetsökning på den högre utbildningens område tvingande nödvändig. De stora dragen i samhällsutvecklingen har därvid den innebörden att universitets- och högskoleväsendets expansion måste ske med tyngdpunkten på de tekniska, matematisk-naturvetenskapliga, ekonomiska och samhällsvetenskapliga områdena. Med hänsyn till den utveckling som ägt rum tidigare och med tanke på de stora ungdomskullarna från ? Förutom universitet och högskolor måste emellertid även de icke-akademiska yrkesutbildningslinjerna ges större kapacitet och bättre kvalitet. En kortare yrkesutbildning efter en gymnasial grundutbildning måste under talet komma att för ungdomen framstå som ett lockande alternativ till den längre universitets- och högskoleutbildningen. De allmänna riktlinjer som förordas i propositionen är följande. Universitet och högskolor byggs under första hälften av talet ut i betydande omfattning med tyngdpunkten lagd på de utbildningslinjer som nu har intagningsbegränsning. De statliga insatserna på de icke-akademiska utbildningslinjernas område ökar kraftigt under talet. Yrkesvägledningen i gymnasierna intensifieras.

En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus.

Två tendenser Två tendenser kan konstateras. När det gäller den civila och den politiska myndighetsåldernhar från början av seklet och till i dag gränsen emellan barn och vuxen sänkts betydligt. Nuförtiden gäller på dessa båda områden ett årsgräns. När det gäller den sociala myndighetsåldern kan konstateras att tendensen är den motsatta. På sådana centrala områden som berörs av familje-, utbildnings— samt arbetsmarknadspolitiken har ålders- gränserna mellan avkomma och vuxen successivt höjts och är i dag fixerade till årsåldern. Ett naturlig tanke är annars att barndomen föregår ungdomstiden som i sin flax föregår vuxenblivandet. Den linjen upprätthålls alltså inte konsekvent 1 lagstiftningen. Översynen visar att s. Ålder och mognad — forskningsläget Forskningen ger stöd för en mindre dijferentierat system av ålders- gränser Vår genomgång av aktuell forskning gällande området visar att det går fullständig utmärkt att knyta an de aktuell bestämmelserna till ett fåtal väl avvägda åldrar.Leave a comment

Your email address will not be published.